Vedtægter

Vedtægter for foreningen

NextNord

 • 1 Foreningens navn, hjemsted og formål.

Stk. 1 Foreningens navn er “NextNord”.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune

Stk. 3 Foreningens formål er at skabe bedre muligheder for iværksætteri inden for områderne tech og digital i Nordjylland.

 • NextNord vil sætte fokus på tech og digitalt-iværksætteri i Nordjylland.
 • NextNord vil skabe personligt netværk mellem iværksættere og ressourcepersoner
 • NextNord vil inspirere med tech og digitale events og arrangementer.
 • Nextnord vil skabe et bedre fundament for kontakt mellem iværksættere og kapital/ressourcer
 • 2 Medlemmer

Stk 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Stk. 3. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 • 3 Generalforsamling

Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved email til samtlige medlemmer samt opslag på foreningens hjemmeside senest 30 dage før.

Stk 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Stk 4. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Stk 6. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Stk 7. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.

Stk 8. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 • 4 Ledelse

Stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.  Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Stk 2. Der vælges ved generalforsamlingen en 1. og en 2. suppleant. Ved indtrædelse i bestyrelsen overtager de det fratrædende bestyrelsesmedlems periode.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på og af generalforsamlingen og opstillede kandidater skal være medlem af foreningen på opstillingstidspunktet.

Stk 3. I tilfælde af at der på generalforsamlingen ikke kan opstilles det nødvendige antal kandidater, kan den resterende bestyrelse udpege medlemmer. Disse supplerende medlemmer er herefter på valg på næstkommende generalforsamling for den resterende periode.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk 5. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 5.a. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk 5.b. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 • 5 Hæftelse.

Stk. 1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 • 6 Regnskabsår.

Stk 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Stk 2. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst een gang årligt.

Stk. 3. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

 • 7 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Stk. 1.a. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 2 Opløsningen af foreningen kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Stk 2.a Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan opløsningen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 2.b. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.c. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling

 

Således vedtaget på generalforsamling den 21. april 2017

 

Morten Ellegaard Larsen Rene Jespersen